Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Hersentumoren

Wetenschappelijk onderzoek

In nauwe samenwerking met GROW - School voor Oncologie en Ontwikkelingsbiologie van de Universiteit van Maastricht - wordt er onderzoek verricht naar hersentumoren. Tevens participeert ons team landelijk en internationaal in wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina vindt u een overzicht van lopend onderzoek en resultaten van afgeronde onderzoeken. Ook leggen we uit, of en zo ja, hoe u kunt deelnemen aan een studie.

Meedoen aan een studie
De mogelijkheid tot deelname aan een studie hangt van verschillende factoren af, zoals tumor type en karakteristieken en eventuele voorgaande behandelingen. Bij vragen over eventuele deelname kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of uw oncologisch verpleegkundig specialist. Het onderzoek wordt verricht in nauwe samenwerking met MAASTRO. Kijk voor meer informatie op studies in samenwerking met MAASTRO, bij het onderwerp "neuro-oncology".

In ons centrum is er extra aandacht voor wetenschappelijk onderzoek met de thema’s ‘Tumor heterogeniteit en micro-omgeving’ en ‘Cognitie en functiebehoud’. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

GROW

GROW: School voor Oncologie en Ontwikkelingsbiologie verricht research met een sterke connectie tussen fundamenteel, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zijn vragen uit de kliniek leidend.

Extra aandacht in het Hersentumorcentrum UMC+ voor ‘Tumor heterogeniteit en micro-omgeving’ en ‘Cognitie en functiebehoud’

Tumor heterogeniteit en micro-omgeving
Gliomen zijn tumoren in de hersenen met een sterke intratumorale heterogeniteit. Dit betekent dat er binnen de tumor weefsel van verschillende types en ernst bestaat. Dit maakt deze tumoren extra complex bij de behandeling.

Prof. dr. M. Vooijs

In MAASTROlab onderzoeken we tumormodellen ontwikkeld uit hersentumorweefsel van patiënten. Goede modellen zijn onder andere cruciaal voor onderzoek naar nieuwe medicijnen

Marc Vooijs
Prof. dr. M. Vooijs
Dr. D. Eekers
Dr. D. Eekers

Dankzij intensieve samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en Maastro wordt er door een multidisciplinair team innovatief onderzoek gedaan naar de relatie tussen cognitie (het geheugen en concentratie vermogen) en de stralingsdosis en de veranderingen op de beeldvorming (MRI). Zo hebben we een internationale hersenatlas ontwikkeld. Deze stelt ons in staat om uniform die gebieden in te tekenen die mogelijk van belang zijn voor cognitie. Dit zorgt ervoor dat deze gebieden nog beter gespaard kunnen worden tijdens het bestralen. Klik hier om ook de video van de hersenatlas te bekijken.

Dr. D. Eekers

Door het in detail intekenen van hersengebieden die belangrijk zijn voor ons geheugen en concentratie vermogen, kunnen we die nog beter sparen tijdens het bestralen

In ons centrum wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van glioma resistentiemechanismen. Hierbij wordt onderzocht waarom gliomen vaak niet (meer) reageren op behandeling en de rol van het immuunsysteem hierin. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe aangrijpingsmechanismen voor medicatie in de tumor. Daarnaast wordt er gezocht naar bepaalde eigenschappen die een prognostische en/of voorspellende waarde kunnen hebben voor de ontwikkeling van de tumor.

Jan Beckervordersandforth
Dr. J. Beckervordersandforth
Dr. J. Beckervordersandforth

We brengen de tumor steeds gedetailleerder in kaart op moleculair en DNA niveau. Ons onderzoek zorgt ervoor dat de behandelingen steeds beter worden afgestemd op de individuele patiënt

Voor dit onderzoek worden er tumormodellen ontwikkeld uit glioblastoomweefsel van patiënten. Met dit onderzoek willen wij de behandeling steeds beter toe kunnen spitsen op de individuele patiënt. Met hoogwaardige medicijnen (zoals bijv. hypoxia activated prodrugs en repurposed drugs). Daarnaast wordt er met innovatieve imaging technieken (waarmee weefsels in beeld worden gebracht), zoals 7T MRI perfusie MRI en radiomics, gezocht naar tumorkenmerken die voorspellend kunnen zijn voor het ziekteverloop en de reactie op de behandeling.

Cognitie en functiebehoud
De tumor zelf, de operatie en de behandeling met chemotherapie en/of radiotherapie hebben allemaal een effect op het functioneren van onze hersenen, zowel in positieve als negatieve zin. De hersenen worden gezien als een complex netwerk, waarbij gebieden verspreid door het brein door verbindingen (netwerken) samenwerken. Bij veel patiënten hebben de tumor en de eventuele behandelingen een negatief effect op cognitie. Cognitie is een overkoepelende term voor een aantal belangrijke hersenfuncties (domeinen) waaronder het verwerken van informatie, concentratie, verbaal geheugen en werkgeheugen of het plannen en sturen van activiteiten.

Een verstoring van deze functies zorgt er vaak voor dat er problemen ontstaan in het dagelijks functioneren, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van werkzaamheden maar ook in sociale- en/of familie relaties. Deze negatieve effecten hebben een sterke invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn naasten. Ons centrum richt zich op modellen die kunnen voorspellen wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van cognitieve stoornissen (signalering), op het verbeteren van behandelingen om zo de negatieve effecten op cognitie te minimaliseren (functiebehoud) en op interventies om cognitief functioneren te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van bestralingstechnieken, zoals protonentherapie, om schade van gezond weefsel te minimaliseren en het onderzoeken van de invloed op cognitie van voeding en beweging.

Behalve de studies die op deze pagina beschreven staan, wordt er ook ander onderzoek verricht, bijvoorbeeld basaal onderzoek in het laboratorium of onderzoek naar cognitie en kwaliteit van leven. Hierover kan uw behandelend arts u informeren.

Sluit de enquête