Behandeling endeldarmkanker

Het soort behandeling bij endeldarmkanker hangt af van de plaats waar de tumor zich in de endeldarm bevindt, de mate waarin de tumor is doorgegroeid in de darmwand, de mogelijkheid tijdens een operatie een tumorvrije ‘schil’ (circumferentiële resectiemarge (CRM)) rondom de tumor mee weg te kunnen snijden en de aanwezigheid van tumorcellen in de omliggende lymfeklieren en/of andere organen.

 • Een operatie is een curatieve behandeling.

  Onder een curatieve behandeling verstaan we een behandeling die als doel heeft u helemaal te genezen. De curatieve behandeling bestaat bij endeldarmkanker uit een operatie die afhankelijk van het stadium en de exacte plaats van de ziekte soms voorafgegaan wordt door bestraling (1 week) of een combinatie van chemotherapie en bestraling (5,5 week). Het doel van de toevoeging van chemotherapie is het effect van de bestraling te vergroten. In sommige gevallen blijkt er na afronding van deze therapie dat de tumor verdwenen is. Op dat moment kan er gekozen worden om af te zien van een operatie met strikte opvolging middels scans en kijkonderzoeken op gezette tijden. U leest hier meer over onder de naam: Wait and See. 

  Als er wordt besloten tot operatie, bestaat de meest gangbare operatie uit het verwijderen van de endeldarm en de omringende vetkolom, inclusief lymfeklieren. Soms is het nodig om de darm (tijdelijk of blijvend) aan te sluiten op een kunstmatige opening in de buikwand (stoma). De operatie en bestraling zijn  erop gericht de kans dat de tumor later op dezelfde plaats terugkomt zo klein mogelijk te maken.

  Lees meer

 • Chemotherapie is een vorm van systeemtherapie. Dat wil zeggen dat het een behandeling is die in het hele lichaam zijn werk doet. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (in infuus of tabletvorm) die we cytostatica noemen. Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen.

  Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam vernietigd. Doordat chemotherapie ook effect heeft op gezonde cellen, kunnen bijwerkingen ontstaan van chemotherapie.

  Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij chemotherapie zijn onder andere haaruitval, vermoeidheid, bloedarmoede en maag-darmklachten. Ook op lange termijn kan er schade ontstaan ten gevolge van chemotherapie. Voorbeelden hiervan zijn onvruchtbaarheid, neuropathie (schade aan zenuwen met als gevolg tintelingen of een doof gevoel in de ledematen), vermoeidheid en concentratiestoornissen. Welke soort chemotherapie zal worden ingezet is onder andere afhankelijk van het type kanker en de leeftijd en conditie van de persoon bij wie de diagnose gesteld is. Welke behandelopties in uw situatie  te overwegen zijn, zal door uw arts met u worden besproken.

  Behandeling met chemotherapie vindt meestal plaats op het Dagcentrum Interne Ziekten of op de verpleegafdeling.

  Lees meer

 • Er kan al direct bij de diagnose sprake zijn van uitzaaiingen in overige organen (zoals de lever of de longen). Veel vaker ontstaan deze pas jaren na de diagnose darmkanker. In veel gevallen is genezing dan niet meer mogelijk, tenzij het aantal uitzaaiingen beperkt is.

  Het doel van de palliatieve behandeling is de ziekte zo veel mogelijk af te remmen en de klachten die de ziekte veroorzaakt zo veel mogelijk te verminderen. Patiënten met een goede lichamelijke conditie komen in principe in aanmerking voor een behandeling die bestaat uit een combinatie van chemotherapie en antilichaamtherapie gericht tegen de nieuwvorming van bloedvaten of tegen een groeifactor. Minder fitte patiënten krijgen doorgaans een behandeling geadviseerd die bestaat uit één soort chemotherapie. Bij darmkanker kunnen verschillende behandelingen achter elkaar worden gegeven. Daarbij geldt wel dat elk volgend medicijn meestal minder krachtig en/of minder lang zal werken dan het voorgaande medicijn.

 • Het Maastricht UMC+ speelt landelijk een prominente rol in het uitvoeren van operaties bij leveruitzaaiingen. Jaarlijks worden minimaal 100 leveroperaties verricht bij mensen met leveruitzaaiingen. Of een operatie mogelijk is, is afhankelijk van de plaats en het aantal uitzaaiingen en uw conditie.

  Verwijzingen van buiten het referentiegebied vinden frequent plaats. De expertise van onze chirurgen wordt ingezet in het leverpanel bij landelijke studies. De participatie aan multi-disciplinaire studies zorgt voor een volledig arsenaal, waarbij alle patiënten met leveruitzaaiingen een studie kan worden aangeboden.

 • Na de operatie wordt gekeken of een vervolgbehandeling noodzakelijk is.

  Aan de hand van bepaalde kenmerken van de tumorcellen schat de arts in hoe groot het risico is dat er al tumorcellen via de bloedvaten elders in het lichaam zijn terechtgekomen. De hoogte van dat risico bepaalt of het zinvol is u een aanvullende behandeling (= adjuvante behandeling) met chemotherapie te geven (niet volgens de landelijke richtlijn). Hoe groter het risico op terugkeer van ziekte, des te groter is de kans dat de aanvullende behandeling extra overlevingswinst oplevert. Uw arts zal alle voors en tegens van aanvullende chemotherapie uitgebreid met u bespreken.

  Is de ziekte bij u uitgezaaid, bijvoorbeeld in de lever en de longen, dan maken de artsen een inschatting van de kans dat deze uitzaaiingen te verwijderen zijn. Indien die kans hoog genoeg is, komt u in aanmerking voor een behandeling die bestaat uit een combinatie van bestraling van de endeldarm gevolgd door chemotherapie. Dit laatste is eventueel te combineren met een behandeling met antilichamen die voorkomen dat er zich nieuwe bloedvaten in de tumor vormen of een behandeling met een antilichaam tegen een groeifactor. Indien mogelijk volgt na deze behandelingen een operatie om de endeldarmtumor en de uitzaaiing(en) te verwijderen. Ook hierbij vormt het maximaal vergroten van de kans op genezing het doel van de behandeling.

  Lees meer

 • Vervolg behandeling na een succesvolle behandeling met radiotherapie en chemotherapie.

  In sommige gevallen blijkt er na afronding van een combinatie van chemotherapie en bestraling dat de tumor verdwenen is. Op dat moment kan er gekozen worden om af te zien van een operatie met strikte opvolging middels scans en kijkonderzoeken op gezette tijden. Deze manier van afwachten wordt strikt opgevolgd in de Wait-and-see studie, een internationale studie die door het Maastricht UMC+ is opgezet. U leest meer hierover in onderstaande link.

Sluit de enquête